Các phương pháp Agile – Phần 1

Thông thường mô hình waterfall truyền thống để phát triển phần mềm gồm một số giai đoạn tách biệt: Phân tích Nhu cầu > Kiến trúc và Thiết kế > Xây dựng > Kiểm thử > Chuyển giao và Phản hồi. Phân tích Nhu cầu: trong bước này, toàn bộ nhu cầu phần mềm được nhận biết, phạm vi được xác định. Trong các quy trình chặt chẽ, những yêu cầu đó được thể hiện chi tiết, văn bản hóa, theo tiêu chuẩn hoặc không, cần người có trách nhiệm phê…

Read More