(Part 1) Android background processing với Handlers, AsyncTask và Loaders

Android Threads, Handlers AsyncTask. Bài viết này mô tả cách sử dụng của tiến trình bất đồng bộ trong ứng dụng android (asynchronous ). Bao gồm làm thế nào để xử lý vòng đời ứng dụng với Threads. Được dựa trên Android Studio. 1. Background processing in Android 1.1. Why using concurrency? Theo mặc định, code được chạy trong main thread. Do đó mỗi câu lệnh được thực hiện theo trình tự. Nếu bạn thực hiện một hoạt động với thời gian lâu, ứng dụng sẽ bị khóa cho đến khi hoạt…

Read More

Looper, Handler and HandlerThread in android

MultiThreading và Task running là những khái niệm quen thuộc trong lập trình. Trong Java java.util.concurrent là package chứa các utility class hữu ích trong việc lập trình song song (concurrent programming) và Fork/Join framework là một framework hiện thực của ExecutorService interface giúp tận dụng tối đa khả năng của bộ đa xử lý multiple processors. Trong Android, Looper, Handler và HandlerThread là cách giải quyết các vấn đề liên quan tới lập trình bất đồng bộ. Đặt vấn đề Trong java, Thread thông thường (Normal Thread) mang ý nghĩa chỉ sử dụng một lầnnghĩa là khởi tạo và chết đi sau khi thực thi hàm run(). Bản thân Thread là con dao 2 lưỡi, chúng ta có…

Read More

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THREAD VÀ HANDLER TRONG ANDROID

Ở bài hôm nay mình sẽ trình bày cách xử lý đa tiến trình sử dụng Message của Handler class. Cụ thể mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ví dụ Vẽ button lúc run time dùng Thread và Handler trong Android. 1. Giới thiệu về Thread và Handler trong Android Thread. Cũng giống như trong các hệ điều hành khác, trong Android mỗi thread là một đơn vị thực thi song song (concurrent unit of execution). Mỗi thread có call stack riêng cho các phương thức được gọi, các tham số…

Read More