Android SDK: Unit Testing with the JUnit Testing Framework

In this tutorial, you will learn how to use Eclipse to create an Android JUnit Test Project, create automated unit tests and run them under a variety of conditions. Before You Begin The authors are assuming the reader has some basic knowledge of Android and have all of the tools such as Eclipse and the Android SDK installed and working. The examples given here are engineered to show how the Android JUnit framework can be used to test Android applications. Specifically, this tutorial will show you how to test aspects…

Read More

What is End to End Testing?

Khi tester được chỉ định bất kỳ ứng dụng để kiểm tra, từ thời điểm đó họ chịu trách nhiệm kiểm tra các ứng dụng có hoạt động tốt hay không bằng các kiến thức kiểm tra thực tế và kỹ thuật của họ. Vì vậy, để mô tả nó về mặt kỹ thuật và đảm bảo rằng việc test được thực hiện hoàn toàn thì tester cần thiết thực hiện kiểm tra cuối cùng với thuật ngữ là “End to End Testing”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ…

Read More