What is End to End Testing?

Khi tester được chỉ định bất kỳ ứng dụng để kiểm tra, từ thời điểm đó họ chịu trách nhiệm kiểm tra các ứng dụng có hoạt động tốt hay không bằng các kiến thức kiểm tra thực tế và kỹ thuật của họ. Vì vậy, để mô tả nó về mặt kỹ thuật và đảm bảo rằng việc test được thực hiện hoàn toàn thì tester cần thiết thực hiện kiểm tra cuối cùng với thuật ngữ là “End to End Testing”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ…

Read More